می توان بسته بندی را یک شبکه هماهنگ نامید که هدف آن فراهم نمودن شرایط جهت حمل بهینه، توزیع مناسب، انبارش، فروش و مصرف بهینه می باشد.

طراحی بسته بندی یک عملیات پیچیده و حساس می باشد که کارکردهایی همچون نگهداری از کالا، حمل و نقل، اطلاع رسانی را شامل می شود. از این رو طراحی هوشمندانه و مناسب بسته بندی می تواند روند فروش بهتر و کاهش هزینه تبلیغات را در بر داشته باشد. جدا از نوع طراحی بسته بندی در نگه داری و حمل و نقل کالا یک بسته بندی می تواند رسانه ای قوی برای جذب و فروش محصول یا محصولات یک برند باشد که این روند نیازمند دانش، تجربه و شناخت کافی در طراحی بسته بندی می باشد. در طراحی بسته بندی موارد زیر حائز اهمیت می باشد:

  • توجه به موضوع نگهداری و حفاظتی بسته بندی
  • اطلاع رسانی و معرفی محصول
  • عملکرد بازرایابی و تبلیغاتی بسته بندی
  • توجیه اقتصادی