با توجه به اهمیت اساسی تبلیغات و بازاریابی و تاثیر بالای آنها بر موفقیت یک تجارت بسیاری بر این باورند این دو مفهوم جدا ازهم نیستند در حالی که مفاهیم متفاوتی از یکدیگر دارند. شناخت صحیح تفاوت بازاریابی و تبلیغات و بکارگیری صحیح هرکدام بر پیشرفت تجارت تاثیر بسازی خواهد داشت.
تبلیغات در اصل معرفی و نمایش خدمات یا محصولات شرکت به مشتریان و مخاطبان کنونی و بالقوه با استفاده از ابزارها و رسانه های مختلف می باشد. درحالی که بازاریابی متشکل از فعالیت ها و روش هایی برای ترغیب، فروش و جذب مشتریان میباشد که می توان به به بخش هایی مانند حوزه تبلیغات، شناخت مشتریان، پشتیبانی خدمات و محصولات و جذب رضایت مشتریان برای تشویق به همکاری و غیره اشاره نمود.

وظیفه تبلیغات معرفی قسمت مشخصی از خدمات بوده و به معنی تعیین استراتژی های لازم برای نحوه، زمان و مکان معرفی محصولات است که این موضوع نیاز به تجربه و شناخت کامل این حوزه دارد.

اهداف تبلیغات را می توان به سه بخش ‘تبلیغات اطلاع دهنده’ و ‘تبلیغات متقاعد کننده’ و ‘تبلیغات یادآوری کننده’ تقسیم کرد.

 • الف)تبلیغات اطلاع دهنده:
 • -آگاه کردن بازار از کالای جدید
 • – پیشنهاد استفاده های جدید یک کالا
 • – مطلع کردن بازار از تغییر قیمت ها
 • – تشریح عملکرد کالا
 • – توصیف خدمات موجود
 • – تصحیح برداشت های غلط
 • – کاهش نگرانی های مصرف کنندگان
 • – ایجاد تصویر شرکت در ذهن مصرف کننده
 • ب)تبلیغات متقاعد کننده:
 • – ایجاد تفوق یک مارک خاص
 • – ترغیب برای خرید از مارک خودتان
 • – تغییر نگرش مشتریان نسبت به خصوصیات کالا
 • – متقاعد کردن مشتری برای خرید
 • ج)تبلیغات یادآوری کننده:
 • – یادآوری به مصرف کننده نسبت به احساس نیاز او به کالا در آینده نزدیک
 • – یاد آوری مکان خرید کالا به مصرف کننده
 • – حضور در ذهن مشتری در دوران کاهش فروش
 • – حفظ آگاهی مشتری نسبت به کالا در سطح بالا